Dreiging voor Belgische 70cm band

BIPT

BIPTEn ja hoor, je kon erop wachten. Eerst alloceert de overheid een stuk ISM-band midden in onze (primaire!) 70cm band, waarbij de gebruikers (zonder vergunning!) storing moeten accepteren, en als er dan eenmaal storing ontstaat, is de band ineens zó belangrijk geworden, dat de primaire gebruiker maar uit moet wijken. Het moet niet gekker worden.

 

 

Ik maakte me in 2014 al boos over een zendverbod voor een amateur die geheel volgens de regels de 70cm band gebruikte maar lik op stuk kreeg door die ISM-toepassingen, en nu dreigt België dat stuk band in zijn geheel te verliezen. Wat is het geval: Het Belgische AT, BIPT, houdt momenteel een raadpleging "INZAKE HET ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS TOT DE FREQUENTIEBAND 433,050 – 434,790 MHz".

In het ontwerp besluit stelt BIPT voor om de toegang van de radioamateurs tot het frequentiesegment 433,050 – 434,790 MHz zodanig te beperken dat dit in de praktijk nog nauwelijks bruikbaar zal zijn voor amateurs. Indien dit ontwerp ongewijzigd van kracht wordt blijven amateurs achter met een 70 cm band met in het midden een "gat" van bijna 2 MHz!
De reden waarom men amateurs de toegang tot dit frequentiesegment nagenoeg wil ontzeggen zijn "storingen" door radioamateurs van korteafstandapparatuur (zoals garagedeuropeners). Om dit te vermijden stelt het BIPT voor om:

1. Het gebruik van ATV, DATV en Packet Radio in dit frequentiesegment te verbieden.
2. Het gebruik van verhoogd vermogen in dit frequentiesegment te verbieden.
3. De zendtijd te beperken tot een gecumuleerde duur van 30 seconden per 3 minuten.

Vooral deze laatste maatregel maakt in de praktijk het gebruik van dit frequentiesegment zo goed als onmogelijk.

Het is hierbij goed om weten dat deze 433 MHz korteafstandapparatuur weliswaar toegelaten is, maar geen enkele bescherming geniet (mag niet storen, en moet storing accepteren. Maar leg dat maar eens uit aan iemand die de deur van zijn auto niet openkrijgt omdat zijn sleutel op 433.920 MHz werkt en die goedkope Chinese superreg ontvangertjes in auto's over de zeik gaan van een legaal QSO-tje).

In het Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen, artikel 19 staat immers: "De frequenties gebruikt door kort[bereik]apparatuur en apparatuur die gebruik maakt van ultrabreedbandtechnologie zijn toegewezen op een storingsvrije en onbeschermde basis.".

Met andere woorden: deze apparatuur mag amateurs (primaire gebruikers) niet storen en heeft geen enkel recht op bescherming tegen eventuelestoringen door amateurs.

Verder vreest men in België dat het overgrote van deze korteafstandasapparatuur van bedenkelijke kwaliteit is (import uit het verre oosten) en niet voldoet aan de CE normering terzake. Het gevolg hiervan kan zijn dat de "storingen" niet opgelost worden door het voorstel van BIPT en dat amateurs binnenkort een verdere beknotting van de 70 cm band mogen verwachten.

De UBA zal zich natuurlijk met alle macht tegen dit voorstel verzetten, met de nodige motivatie.

Maar het staat elke radiomateur vrij om ook in eigen naam te reageren. Bezwaren tegen dit voorstel, bij voorkeur gemotiveerd, moeten gericht worden aan de heer Philippe Appeldoorn, Eerste Ingenieur-adviseur. Dit moet gebeuren per e-mail naar consultation.sgbipt.be met als onderwerp "Consult-2018- B6". De deadline voor het indienen van bezwaren is zondag 17 juni 2018.

Je kunt het volledige voorstel lezen op http://www.ibpt.be/public/files/nl/22510/Raadpleging_RAM_433.pdf.

Gevalletje Commercie gaat winnen van onrendabele amateurs…