Veranderende wetgeving eind aan mobielen?

Rijkelogo

RijkelogoGisteren op de clubavond kwam een stukje veranderende wetgeving ter sprake, die – indien letterlijk nageleefd – wel eens het einde van het mobielen zou kunnen betekenen. Vandaag kreeg ik het stuk onder ogen en dat lijkt inderdaad het geval te zijn.

 

 

Waar het om gaat is het Besluit tot wijziging van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, waarin het vasthouden van mobiele telefoons achter het stuur verboden werd. Het gaat daarbij om artikel 61a, dat als volgt luidde:

Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig dat is uitgerust met een motor bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Onder een mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten.

In het voorstel voor de aanpassing van deze wet is artikel 61a als volgt gewijzigd:

Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.

Het voor ons essentiële stukje tekst heb ik even vet gedrukt. Wat het artikel om te beginnen doet, is de scope van de wetstekst uitbreiden naar bestuurders van alle voertuigen, dus ook voor fietsers, trambestuurders en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig zonder motor (rolstoel?). Voor hen gold het verbod nog niet. Daarnaast is de beschrijving "gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten", waar radio-amateurs niet onder vallen, verdwenen.

Maar belangrijker is de vervanging van de omschrijving "mobiele telefoon" naar "mobiel elektronisch apparaat". De nadere verklaring van de wet geeft voor "mobiel elektronisch apparaat" de omschrijving "in ieder geval alle mobiele telefoons, tabletcomputers, digitale foto- en videocamera's, e-readers, laptops, mobiele navigatieapparaten, mobiele televisies en mediaspelers met een video- of audiofunctie, ook indien deze apparaten met snoeren en kabels zijn verbonden aan het voertuig".

Met enige fantasie zou je je voor kunnen stellen dat hier ook transceivers onder vallen. In elk geval een Baofeng vasthouden zou je onder deze aangepaste wet kunnen scharen. Ik zie twee passages in de omschrijving van de wet die het gebruik van een transceiver buiten deze wetgeving zouden kunnen houden. De eerste is de definitie die de verklaring geeft aan het begrip "mobiel elektronisch apparaat".  Men beschrijft dat als een deelverzameling aangeduid van wat in het strafrecht "geautomatiseerd werk" wordt genoemd (artikel 80sexies Wetboek van Strafrecht): "een inrichting die bestemd is om langs elektronische weg gegevens op te slaan, te verwerken en over te dragen". Een transceiver verwerkt geen gegevens. Het tweede stukje wat een transceiver buiten de wetgeving kan houden, is waar staat dat er "evenmin sprake is van vasthouden als iemand een mobiel elektronisch apparaat bedient via een knopje aan een snoer". En dat is precies wat de PTT toets op de microfoon doet. MAAR: in de voorbeelden voor handhaving wordt weer verwezen naar rechtspraak over wat onder de term 'vasthouden' moet worden verstaan. Dat ging over het gebruik van een snoertje van een koptelefoon waarop een knopje zat waarmee b.v. een telefoon kan worden bediend. Als je alleen maar op het knopje hoeft te drukken om het gesprek aan te nemen of te beëindigen, valt het volgens de rechter niet onder vasthouden. Maar als je een knopje continu ingedrukt moet houden om een gesprek te kunnen voeren, valt het weer wél onder het begrip vasthouden – en dat is weer wat je met een PTT toets op een microfoon doet. Het laatste woord is hier dus nog niet over gezegd.

Of de wetgever mee gaat in mijn redenering, is de vraag. Vooralsnog zie ik geen uitzonderingen voor b.v. taxichauffeurs voor wat betreft het gebruik van mobilofoons. Enige helderheid hierin zou wel prettig zijn, want de wet gaat zonder tegenbericht op 1 juli dit jaar in, en dat zou wel eens het einde van het mobielen kunnen betekenen…