PWGN en D-Star gaan samen verder!

dstarlogo

dstarlogoPWGN en D-Star gaan samen verder!

Uit de nieuwsbrief van de Packet WerkGroep Nederland, van PAoHWB: D-star en PWGN – samen verder in DWGN? Sinds de oprichting van PWGN in 1991 is de nadruk van de activiteiten van PWGN voor het overgrote deel neergelegd bij Packet Radio en alles wat daar direct en indirect mee te maken had.

 

Niet zo verwonderlijk omdat er buiten Packet Radio weinig collectieve digitale radiocommunicatie was en enkele vormen van latere digitale modes nog niet eens ‘ontdekt’ waren.

Conform de statuten heeft PWGN digitale amateur radio communicatie bevorderd en ondersteund.

Te denken valt daarbij aan de opzet van het backbone netwerk op 23cm , de frequentieaanbe-velingen voor 2m, 70cm en 23cm, de ondersteuning van individuele Nodes, Mailboxen, DXclusters, het beleggen van vergaderingen, lezingen en de opzet van stands op speciale evenementen.

Kortom te veel om op te noemen en ik vergeet gegarandeerd nog wel een en ander.

Gelukkig is er destijds een hele berg werk “pro Deo” verzet door een schare aan enthousiaste packet radio gebruikers en sysops.

Nadat Packet Radio in wat rustiger vaarwater terecht gekomen was en PWGN zijn bestaansrecht bijna dreigde te verliezen, heeft PWGN een schijnbaar slapend bestaan geleid ondanks het feit dat materiaal en financiën aanwezig waren ter ondersteuning van activiteiten.

Momenteel een nieuwe digitale radio communicatie mode in opgang :
DSTAR = Digitale Voice in de mode GMSK, ook packet-werk, maar in totaal andere vorm en met andere protocollen dan we tot op heden in de mode packet-radio (AFSK/FSK) gewend zijn.

Een zeer legitieme reden voor PWGN om aan die mode de nodige aandacht te gaan besteden.

DSTAR als zodanig valt geheel binnen de doelstellingen van PWGN en na enkele bijeenkomsten met actieve beoefenaars van DSTAR, zowel gebruikers als mensen die systemen (repeaters etc.) opzetten, is de wens tot coördinatie duidelijk naar voren gekomen.

Net zoals in de late jaren 80 van de vorige eeuw ontbreekt het geenszins aan enthousiasme en belangstelling voor het gebruik van deze mode, maar wel aan centraal gecoördineerde opzet, begeleiding, ondersteuning, frequentiekeuzes c.q. bandplanning etc.

Tijdens de laatste DSTAR-vergadering op 10 november 2009 in Amersfoort is uitdrukkelijk besproken hoe verder te gaan in de toekomst met deze digitale radio communicatie mode.

Het aanbod van PWGN om haar faciliteiten en kennis toe te voegen aan het ‘ad hoc’ opgezette coördinatieteam DSTAR is in goede aarde gevall en, zij het dat men een aantal specifieke wensen naar voren heeft gebracht.

Vooral de naam “PWGN” doet veronderstellen dat de vereniging zich uitsluitend met Packet Radio zou bezighouden, alhoewel de statuten anders aangeven.

Na bijna 20 jaar is het dan ook niet verwonderlijk dat een naamsverandering onderbouwd kan worden en een voorstel in deze is :
Digitale WerkGroep Nederland oftewel DWGN.

DWGN is een naam die een veel breder spectrum aan digitale activiteiten aanduidt dan alleen Packet Radio en met name DSTAR valt prima binnen de doelgroep.

Aangetekend moet worden dat de vernieuwde PWGN onder DWGN zeer zeker geen enkel van haar huidige activiteiten naar welke digitale radio communicatie vorm dan ook zal laten vallen.

Net zoals dat in 1991 het geval was met Packet Radio zal de nadruk nu meer op DSTAR komen te liggen, maar wie kan nu al zeggen welke digitale radio communicatievorm er over 10 jaar actueel zal zijn ? Zou dat een totaal andere vorm van digitale amateurradio communicatie zijn, dan zou ook die nieuwe mode in spe beter bij een DWGN passen dan bij PWGN.

Naast het feit dat de DSTAR-groep vraagt om een naamsverandering, is het niet meer dan logisch dat ook enkele gangmakers en voortrekkers van DSTAR in het bestuur opgenomen zouden moeten worden. Daartoe zijn Gerjan PA1GF (best), Tineke PE1NWR (secr) en Fred PA4YBR (best) bereid gevonden.

Binnen het kader van het DSTAR-gebeuren zullen voorts een aantal werkgroepen geactiveerd worden, waarbinnen mensen, die zich momenteel zeer inzetten voor het wel en wee van DSTAR, zitting zullen nemen. Te denken valt aan werkgroepen zoals : Bandplanning &frequentiegebruik, Techniek & software, Informatie / Promotie / Beurzen / Website, Digicorner (was Packetscorner).

Voor iedere werkgroep zullen een aantal mensen actief zijn met 1 spreekbuis naar het bestuur.

Wat we met zijn allen willen voorkomen is dat er een wildgroei en daarmee chaos gaat ontstaan binnen het DSTAR-gebeuren en we moeten vermijden is dat het dezelfde kant opgaat als destijds Packet Radio, alhoewel uiteindelijk daar alle zaken perfect en tot ieders tevredenheid zijn gaan lopen.

Het vormen van een gesloten blok met eenduidige mening en doelstelling naar buiten zal ook bij de Amateurverenigingen en AT de indruk weergeven dat het om een serieuze zaak gaat en dat iedereen zijn uiterste best doet om alle lopende zaken op een zo ordentelijk mogelijke manier af te handelen.

Aanvragen voor frequenties, locaties, ATOF’s etc., kunnen, gefilterd door de DSTAR-groep binnen DWGN, aanzienlijk soepeler verlopen dan een karrenvracht aan individuele aanvragen naar AT.

Hoe het uiteindelijk functioneren van de DSTAR-werkgroepen opgezet gaat worden, staat nog ter open discussie, alhoewel de kaderlijnen tijdens een laatste oriënterend gesprek op 17 november 2009 te Meerkerk tussen PA1GF, PA4YBR en PA0HWB grotendeels zijn aangegeven.

Duidelijk is dat er zo spoedig mogelijk een landdekkend bandplan moet komen MET de daarbij behorende frequenties. Een landdekkend bandplan, waarin naast hoofd-repeaters OOK subrepeaters een plaats krijgen om gaten te vullen, ongeacht of dat nu ICOM-repeaters of DSATAR-repeaters zijn, of systemen die op andere leest geschoeid zijn. Daarbinnen kunnen privé-experimenten nog volop aan hun trekken komen als persoonlijke microrepeater, simplex-toegangspoort of wat dies meer zij.

We gaan ervan uit dat iedereen daar mee zal kunnen leven nadat een en ander, tijdens een zo spoedig mogelijk te beleggen ALV, is toegelicht.

Ik hoop dat door de samenwerking van het oude PWGN naar DWGN en het toevoegen van enkele DSTAR-corifeen aan het bestuur, DSTAR de plaats krijgt binnen het radiozendamateurisme die het verdient en dat nadat de ATOF-stop is opgeheven snel een landdekkend DSTAR-netwerk zal worden gerealiseerd, waarbinnen nog volop ruimte tot experimenteren zal zijn.

Voorwaarde om mee te stemmen tijdens de komende ALV is wel een lidmaatschap van PWGN.

Wie NU lid wordt van PWGN zal lid blijven van de vereniging onder een nieuwe naam tot en met december 2010. Hoe lid te worden ? Zie elders in deze nieuwsbrief.

Hans PA0HWB
20.nov.2009