Verandering in examinering marifoons en radiozendamateurs

Verandering in examinering marifoons en radiozendamateurs

Binnenkort worden veranderingen in gang gezet voor de examinering voor maritieme communicatie (marifoons) en radiozendamateurs. Tot nu toe was het zo dat (een deel van) de uitvoering van de examens in handen was van Agentschap Telecom.

 

Dat gaat veranderen. Op termijn zullen al de uitvoeringstaken worden ondergebracht bij instellingen die daarvoor interesse hebben en zich daarvoor kwalificeren. Het gaat hierbij onder meer om het bespreken van de examineerruimte, de computers, de catering, en andere logistieke en administratieve zaken.

Het agentschap blijft wel verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken betreffende deze examens en in het bijzonder de kwaliteit van de examenvragen.

Op korte termijn zal het agentschap bekend maken wanneer en op welke wijze geïnteresseerden zich kunnen melden bij Agentschap Telecom. Agentschap Telecom stelt een aantal eisen vast waar geïnteresseerde instellingen aan moeten voldoen. De Staatssecretaris wijst uiteindelijk een of meer gegadigden aan die aan de eisen voldoen en de uitvoering ter hand kunnen gaan nemen.

Voor nadere informatie projectleider Dhr. B. van Baal, telefoonnummer 050 5877131

(Bron: Agentschap Telecom)